Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Op deze pagina's geeft de Commissie Klassiek Circus informatie voor politici op lokaal en nationaal niveau.

Op Europees niveau wordt gewerkt aan de erkenning van het klassiek circus, met inbegrip van opvoeringen met dieren, welk een deel is van de Europese cultuur. (bron: Europees Parlement, aangenomen tekst P6_TA(2005)0386)

De "Leitlinien für die Haltung, Ausbildung und Nutzung von Tieren in Zirkusbetrieben oder ähnlichen Einrichtungen” zijn in Duitsland tot officiële richtlijn verheven. Zie de website van het "Bundesministerium fuer Ernaehrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz". U kunt de Duitse Leitlinien ook downloaden als PDF bestand.

De Duitse Leitlinien zijn door de Nederlandse Vereniging van Circus Ondernemingen (VNCO) geadopteerd en aangepast voor de Nederlandse situatie en het Nederlandse wettelijke kader. de Richtlijnen Welzijn Circusdieren kunt u hier raadplegen.