Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Op deze pagina's geeft de Commissie Klassiek Circus informatie voor politici op lokaal niveau.

Als raadslid, wethouder of burgemeester zult u vroeger of later in aanraking komen met de vraag om circussen met "wilde" dieren in uw gemeente te verbieden.

De Commissie Klassiek Circus helpt u om wegwijs te worden in het oerwoud van regels en wetten waar u zich als gemeente aan dient te houden. Wij helpen u ook in de stortvloed van veelal desinformatie die op u afkomt zodra de vraag om een verbod op circussen met "wilde" dieren in uw gemeente actueel wordt.

 

Het juiste historische perspectief

De vraag om een verbod op circussen met "wilde" dieren is niet nieuw. Al sinds 1780 - de begintijd van het hedendaagse circus - duikt die vraag geregeld op. Rond 1780 is de vraag vooral nog ingegeven door geloofsredenen:  Circusartiesten zouden duivelse dingen doen...

Na 1900 komt het dierenrechtenactivisme op. Lees in het krantenartikel in "Het Vaderland" van dinsdag 14 april 1931 hoe de gemeenteraad van Den Haag, of is het 's Gravenhage?, tijdens de raadsvergadering van 13 april 1931 besluit om vooral geen verbod in te stellen op een circus met dieren dat naar de stad zou komen. De motie werd overigens met 25 tegen 13 stemmen verworpen...

Het "Jack London Verbond" moest zich rond 1930 nog behelpen met ingezonden stukken in de krant die per post werden verzonden. In het internettijdperk is de communicatie makkelijker. Daardoor ontstaat onterecht de indruk dat bijna iedereen tegen dieren in het circus zou zijn. Want elke dieractivist bouwt tegenwoordig een eigen website. En de snelle communicatie zorgt ervoor dat ze zich massaal kunnen manifesteren. Met veelal ongenuanceerde uitlatingen.

 

Geen wetenschappelijke grondslag voor verbod

Er is meermalen wetenschappelijk onderzoek verricht naar het welzijn van circusdieren. De belangrijkste en meest omvattende onderzoeken hebben plaats gevonden in Engeland en Nederland. Waarom juist deze twee landen? Omdat hier de vraag om een verbod op "wilde" dieren in circussen het hardst klonk. Deze landen vormen namelijk de spil van het dierenrechtenactivisme. En de beleidsmakers wilden het daarom graag eens echt uitgezocht hebben.

Onderzoeken naar het welzijn van circusdieren:

Zonder met elkaar samen te werken komen alle onderzoeken tot vrijwel dezelfde conclusie: Er is geen noodzaak om een verbod in te stellen op dieren in circussen. Om het welzijn van dieren in circussen te borgen is het wel nodig om regels op te stellen. Zodat de eigenaren van dieren beschikken over een wettelijk kader waarbinnen ze hun beroep kunnen uitoefenen.

Tegenstanders van circusdieren dragen meestal een ander onderzoeksrapport aan. Dat zou zijn geschreven door de "Wiener Umweltausschuss" (milieudienst district Wenen, Oostenrijk) en duidelijk maken dat het welzijn van circusdieren altijd ernstig wordt aangetast. Dat rapport is niet openbaar beschikbaar. Zelfs niet op internet. Het lijkt er op dat dit "rapport" is opgesteld door een tegenstander van circusdieren. Het kan derhalve geen bijdrage leveren aan een correcte besluitvorming betreffende circusdieren in uw gemeente.

 

Gemeentelijke Bevoegdheden inzake circusdieren

De Gemeentewet staat gemeenten toe om lokale wetgeving in te stellen (in de APV) voorzover nationale wetgeving daartoe ruimte biedt of indien nationale wetgeving in gebreke blijft.

Voor circusdieren gelden de paragrafen 34 en 35 van de Gezondheids en welzijnswet dieren en meerdere paragrafen van de Flora en Faunawet betreffende beschermde diersoorten. Daarboven staat de internationale wetgeving betreffende de handel in bedreigde  (plant en dier)soorten, CITES. Vanwege deze wetgeving is het aan gemeenten niet toegestaan om een plaatselijk verbod op circussen met bepaalde dieren in te stellen. (zie casestudy Winschoten hieronder)

Het moge duidelijk zijn dat het niet aan gemeenten is toegestaan om een circus met (bepaalde) dieren te verbieden. Er wordt momenteel nieuwe nationale wetgeving ontwikkeld voor het houden van dieren en het optreden met dieren in circussen. In die wetgeving zullen eisen worden gesteld aan de huisvesting van dieren en de verblijfsduur in transportmiddelen. Hier ligt een belangrijke taak voor u als gemeente om regels op te nemen in het Gemeentelijk Beleid Dierwelzijn!

Kaders voor Gemeentelijk Beleid Dierwelzijn:

 

Casestudy Winschoten

Winschoten was de eerste, enige en laatste gemeente met een officieel verbod op (bepaalde) dieren in circussen. Dit verbod is vernietigd door uitspraken van de bestuursrechter in de Pronicie Groningen op 28 oktober 2008 en de Raad van State op 26 augustus 2009. Het verbod was ontwikkeld door een jurist in samenspraak met "wilde dieren de tent uit".

Jurisprudentie betreffende plaatselijke verboden:

Winschoten heeft zich alleen en uitsluitend door de tegenstanders van circusdieren laten adviseren. Hierdoor is het uiteindelijk tot voor de gemeente kostbare rechtszaken gekomen.

 

Casestudy Dronten

Dronten zou de tweede gemeente worden met een verbod op (alle) dieren in circussen. Deze gemeente liet zich in eerste instantie informeren door een in Dronten woonachtige dieractivist. De griffier heeft naast deze dieractivist ook een vertegenwoordiger van de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen en de voorzitter van de Commissie Klassiek Circus uitgenodigd voor de commissievergadering op 12 maart 2009.

Bijdrage Commissie Klassiek Circus aan Dronten:

Alle informatie in overweging nemende heeft de gemeente Dronten besloten om geen verbod in te stellen op dieren in circussen.

 

Casestudy Alphen aan den Rijn

Vrijwel meteen na de uitspraak van de Raad van State in de zaak Winschoten stelde de gemeente Alphen aan den Rijn, onder leiding van wethouder Blom, een plaatselijk verbod in op circussen met (bepaalde) dieren. Daarbij negeerde deze gemeente alle jurisprudentie. Met het vertrek van wethouder Blom na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 is het verbod in stilte opgeheven.