Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Circusdieren, geen verbod, wel regels

 

Amsterdam, 8 juni 2012


Circusdieren, geen verbod, wel regels.

In haar tekst van 25 mei reageert Eva van Joost van de Dierenbescherming Amsterdam op de column van prof. B Smalhout waarin deze schrijft dat dierenactivisten de tent uit moeten. In haar betoog doet mevrouw Eva van Joost voorkomen alsof alle dieren in circussen zouden lijden onder hun leven in het circus en er in Nederland geen wet en regelgeving zou zijn betreffende dieren in circussen.

Om met dat laatste te beginnen: De eigenaren van circusdieren dienen zich in Nederland te houden aan onder andere de Gezond- en Welzijnswet Dieren, de Wet op de Dierenbescherming, De Flora en Faunawet, en de (Europese) Transportverordening.

Dat betekent onder andere dat het verboden is om:

Dieren te verwaarlozen
Dieren te pijnigen
Dieren ziek te maken
Dieren hun verzorging te onthouden
Dieren illegaal te houden
Te handelen in beschermde diersoorten (tenzij vergunning daartoe verleend is)
Dieren uit het wild te vangen

Dat is heel wat anders dan Eva van Joost ons wil doen geloven.

Naar het welzijn van dieren in circussen in Nederland heeft Wageningen Universiteit in 2008 in opdracht van de minister van LNV onderzoek verricht. De onderzoekers trekken in hun lijvige rapport 13 conclusies en ze doen 5 aanbevelingen aan de minister, en daarmee ook aan de circusbranche. Geen enkele conclusie of aanbeveling wijst in de richting van een verbod. Wel zijn er verbeterpunten om het welzijn van de dieren ook in de toekomst te kunnen borgen.

Bij twee buitenlandse circussen die in 2008 in ons land reisden waren er wel twee ernstige incidenten. Bij een Belgisch circus bleven de roofdieren gedurende het onderzoek in hun transportwagen opgesloten. De reden daarvoor: de eigenaar van deze dieren lag terminaal ziek op bed. Ze is in december overleden aan de gevolgen van kanker. Er was geen vervanger. Dit circus is intussen opgeheven en de dieren zijn elders ondergebracht. Het andere incident betrof olifanten die bij een Duits circus tot wel 17 uur per dag aan de ketting stonden. Dat circus heeft intussen lering getrokken uit het rapport en bouwt nu altijd een buitenverblijf zonder kettingen op voor de olifanten. Toch blijven dierenrechtenactivisten hun campagnes baseren op deze twee incidenten die inmiddels tot het verleden behoren.

Hoe klein het draagvlak voor een verbod op circusdieren is blijkt uit de gegevens van "Wilde Dieren de Tent Uit". Slechts 4 van de 90 afdelingen van De Dierenbescherming doen mee aan de campagne van deze anti-circusdieren-groepering. Ze hebben ongeveer 50.000 steunbetuigingen in hun landelijke campagne. Daartegenover staan de bezoekersaantallen van de klassieke circussen: ruim 1,5 miljoen per jaar. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de Partij voor de Dieren goed voor 180.000 stemmers. Waarbij moet worden opgemerkt dat daar ook proteststemmen en voorstanders van circusdieren tussen zitten.

De Commissie Klassiek Circus bundelt meer dan 62 jaar expertise over circussen en circusdieren en voert met succes campagne bij de lokale en landelijke overheid. Op www.klassiekcircus.nl kunt u de petitie tekenen. Waarbij duidelijk moet zijn dat ook wij tegen dierenmishandeling zijn.

Commissie Klassiek Circus,
Ron Mikkenie - voorzitter.