Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Apen Renz-Berlin niet uit het wild afkomstig!

Den Haag, 14 oktober 2010

"Overigens zijn de resusapen in Circus Renz Berlin niet uit het wild afkomstig" staat duidelijk te lezen halverwege de brief waarin demissionair minister van landbouw, Gerda Verburg, antwoord geeft op kamervragen die zijn gesteld door de PvdD. Hiermee komt een einde aan de zoveelste storm in een glas water die wordt veroorzaakt door de Partij voor de Dieren en de activisten van "wilde dieren de tent uit".

De Rhesusapen van Circus Renz-Berlin verblijven intussen een jaar in Nederland. De resusaap (Macaca mulatta) is als soort opgenomen in bijlage B van de uropese verordening tot uitvoering van het CITES Overeenkomst. Daarom is de aap aangewezen als beschermde uitheemse diersoort op grond van artikel 4 van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet. Het is daarom verboden om dit dier zonder vergunning te houden. Het circus heeft een aanvraag voor de vergunning aangevraagd. De aanvraag is bij het ministerie in behandeling.

Hier is de tekst van het kamerstuk dat via de website van het ministerie kan worden gedownload. Interessant detail: De minister heeft niets vernomen van het aanbod van "wilde dieren de tent uit" om herplaatsing aan te bieden voor circusdieren...


Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE
Datum 13 oktober 2010
Betreft Kamervragen illegaal gehouden resusapen door Circus Renz Berlin

Geachte voorzitter,
Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over illegaal gehouden resusapen voor Circus Renz Berlin.

1
Hebt u kennisgenomen van de twee resusapen die in het bezit zijn van Circus Renz Berlin zonder dat hiervoor een ontheffing is afgegeven?
Ja.

2
Hoe lang verblijven deze apen al in Nederland?
De apen verblijven nu een jaar in Nederland.

3
Acht u het toelaatbaar dat deze apen zonder vergunning door Circus Renz Berlin in Nederland worden gebruikt? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de Flora- en faunawet, die het handelen in, vervoeren van of onder zich hebben van beschermde inheemse diersoorten expliciet verbiedt? Zo nee, waarom zijn er nog geen maatregelen genomen tegen dit strafbare feit, zoals het in beslag nemen van de apen?

5
Bent u van plan de ingediende aanvraag voor een vergunning voor de apen van Circus Renz Berlin te honoreren? Zo ja, hoe verhoudt het verlenen van een vergunning zich met uw uitspraak dat: "dieren die uit het wild worden verworven, niet meer zouden moeten worden gebruikt in circussen"?[1]
De resusaap (Macaca mulatta) is als soort opgenomen in bijlage B van de Europese verordening tot uitvoering van het CITES Overeenkomst. Daarom is de aap aangewezen als beschermde uitheemse diersoort op grond van artikel 4 van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet, met inbegrip van het bezitsverbod in artikel 13, is derhalve van toepassing. In Nederland is het bezit van primaten ongeacht herkomst verboden, tenzij op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet ontheffing wordt verleend. De ontheffingsaanvraag van Circus Renz Berin wordt momenteel behandeld. Overigens zijn de resusapen in Circus Renz Berlin niet uit het wild afkomstig.

4
Bent u bekend met het aanbod van Wilde Dieren de Tent Uit aan de Algemene Inspectiedienst om deze te ondersteunen bij het herplaatsen van de resusapen in een meer natuurlijke leefomgeving?
Nee, ik heb dit aanbod niet ontvangen.

6
Welke sancties kunnen aan Circus Renz Berlin worden opgelegd voor het illegaal
houden van resusapen?

Het zonder ontheffing houden van resusapen is in strijd met artikel 13 van de Flora- en faunawet. Overtredingen van dit artikel kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete van de vijfde categorie, ingevolge artikel 1a, onderdeel 1, van de wet op de economische delicten.

7
Wat is de voortgang met betrekking tot de door u aangekondigde regelgeving voor circusdieren en uw toezegging om te pleiten voor een Europees verbod op het gebruik van in het wild gevangen dieren in circussen? [2]
Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 27 juli 2009[3] werk ik aan regelgeving. Ik heb in Europees verband aandacht gevraagd voor dieren in circussen. Dit jaar loopt het oude EU-actieplan voor dierenwelzijn af. Eind 2011 wordt het nieuwe EU-actieplan voor dierenwelzijn 2011-2015 vastgesteld. De Europese Commissie heeft aangegeven dat circusdieren de aandacht hebben van de Commissie en dat zij in het kader van de evaluatie van het oude actieplan en de voorbereidingen op het nieuwe actiepan aandacht zal besteden aan de vraag of een beleid voor circusdieren op Europees niveau gewenst is.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

[1] Kamerstuk 28286, nr. 311
[2] Voortgangsrapportage nota dierenwelzijn 2009, hoofdstuk 10
[3] Kamerstukken II 2008/09, 28286, nr. 311