Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Circussen werken niet samen met 'wilde dieren de tent uit'

Huizen, 19 juni 2010

Hoewel uitlatingen op de website van deze anti-circusdieren-lobbyist anders doen vermoeden werken circussen in Nederland niet samen met wddtu. Dat geldt in het bijzonder voor de circussen die op hun 'circussen zonder (wilde) dieren' agenda genoemd staan.

Onderstaande circussen onderhouden geen enkele relatie met "wilde dieren de tent uit":

 • Circus Sijm

 • Circus Ronaldo

 • Circus Roncalli

 • Circo Circolo

 • Magic Circus

 • Circus Stiletto

 • Circus Malter (B)

 • Cirque de Soleil (CDN)

 • Cliniclowns Theatertour

Deze circussen en festivals hebben om geheel andere redenen gekozen voor een programma zonder dieren. Enkele producenten produceren op dit moment ook circusshows waarin inheemse en uitheemse dieren aanwezig zijn. Directie en medewerkers van de genoemde circussen verzetten zich niet tegen circusdieren.

In het kader van het wetenschappelijk onderzoek naar het welzijn van dieren, dat in 2008 is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV is er een klankbordgroep in het leven geroepen. Deze klankbordgroep komt bijeen in het ministerie om de gang van zaken rondom het onderzoek en de implementatie van regelgeving te begeleiden.

De volgende organisaties hebben zitting in de klankbordgroep:

 • Ministerie van LNV

 • European Circus Associatoion

 • Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen

 • Club van Circusvrienden Nederland

 • DierenBescherming

 • Wilde dieren de tent uit

De Commissie Klassiek Circus exploiteert zelf geen circus en laat zich in de klankbordgroep vertegenwoordigen door de Club van Circusvrienden Nederland. In dit licht bezien is het vreemd dat 'wilde dieren de tent uit' en de Dierenbescherming allebei zitting hebben in de klankbordgroep. De Dierenbescherming maakt immers deel uit van wddtu. Al participeren slechts 4 (soms 5) van de 90 afdelingen van de Dierenbescherming in wddtu. Zitting hebben in de klankbordgroep impliceert niet dat wddtu samenwerkt met circussen.